Dilemmaspil rollebeskrivelser

Rolle: minister med ansvar for fiskeri

Du er minister med ansvar for fiskeriet i Danmark. I slutningen af 2017 var du med til at forhandle EU’s fiskeripolitik og fiskekvoterne for 2018 på plads. Det var nogle meget hårde og lange forhandlinger.

I kommissionens første udspil var der lagt op til et totalt stop for kommercielt ålefiskeri i Østersøen (inklusive de indre danske farvande). Det var Danmark, Sverige og Tyskland meget imod, fordi de mente, at det ville virke som en straf mod netop disse lande, der allerede havde gjort meget for at beskytte og hjælpe ålebestanden.

Til gengæld mente de ikke, at der blev gjort noget for at stoppe fiskeriet af glasål i Sydeuropa, et fiskeri som fra et nordeuropæisk synspunkt er meget mere skadeligt end fiskeriet på gulål og blankål. Det endte med en tre måneders lukning af ålefiskeriet i efteråret, hvor blankålene vandrer mod gydeområderne

I slutningen af 2018 skal du til møde med de andre fiskeriministre i EU, hvor fiskeripolitikken og fiskekvoterne for 2019 skal forhandles på plads. Derfor har du inviteret forskellige interesseorganisationer og andre interesserede til et offentligt møde, hvor deltagerne kan fremlægge deres synspunkter, ønsker og løsningsforslag i forhold til forvaltningen af ålen.

Du er mødeleder og skal:

 • Byde alle deltagerne velkommen og præsentere din rolle
 • Fortælle at du senere skal repræsentere de danske synspunkter over for de andre fiskeriministre i EU.
 • Fortælle, hvordan mødet kommer til at gå

Tidsplan for spillet

 • Grupperne sætter sig ind i deres roller – 30 min.
 • Ministeren byder velkommen og fortæller hvad der skal ske og hvordan – 5 min.
 • Præsentationsrunde: Grupperne fremlægger deres holdninger (max. 2 min.) – 20 min.
 • Forhandlingsrunde: Grupperne forhandler, laver alliancer og forslag
 • Ministeren vurderer de forskellige fremlagte holdninger – 30 min.
 • Afslutningsrunde: Grupperne/alliancer fremlægger deres ønsker overfor ministeren – max. 2 min.
 • Bloggeren viser sit indlæg på en skærm – 20 min.
 • Ministeren skal vurdere de fremlagte ønsker og komme med konklusion – 15 min.

Rolle: minister med ansvar for fiskeri som pdf

Rolle: Danmarks Fiskeriforening – en producentforening

Du er biolog i Danmarks Fiskeriforening, der forsvarer danske fiskeres interesser. Foreningens hovedopgave er at tage aktivt del i fiskeripolitikken, herunder fiskekvoter og fremme af bæredygtigt og levedygtigt fiskeri, rådgive fiskerne og markedsføre fisk til forbrugerne. Foreningen har ca. 4000 medlemmer.

Profil: Foreningen klarer sig bedst ved at forhandle med modstandere som politikere og miljøorganisationer.

Du skal:

 • Præsentere dig selv og din forening på to minutter, når mødelederen giver dig ordet.
 • Forklare hvorfor dette er en vigtig sag for jer.
 • Fremsætte foreningens ønsker og fortælle, hvad I er for og imod.
 • Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem I er mest enige med, og hvem I kan forhandle og lave aftaler med.

Du vil gøre opmærksom på:

 • Det traditionelle bundgarnsfiskeri har været en del af det danske kystfiskermiljø i mange hundrede år.
 • Fiskere, der bruger bundgarn, tjener 80 procent af deres årsløn fra ålefiskeriet om efteråret. Hvis ålefiskeri bliver forbudt, er det slut med bundgarnsfiskeri i Danmark. Forbuddet vil have betydning for mellem 250 og 400 fiskere i Danmark.
 • I 2016 fangede danske erhvervsfiskere 267 ton ål i danske farvande.
 • Fiskeriforeningen deler EU-kommissionens bekymring for ålebestanden. Foreningen har været med til at mærke tusindvis ål med satellitmærker, der viser, at ålene forsvinder, efter at de har forladt fiskeriområderne. Ålene dør af sult, udmattelse eller forurening på vej mod Sargassohavet.

Du ønsker:

 • At lande som Danmark, Sverige og Tyskland, som lever op til deres forpligtelser i ålegenopretningsplanen, ikke bliver straffet med forbud mod ålefiskeri. Derimod har lande i Øst- og Sydeuropa ikke gjort nogen indsats for at sikre en bæredygtig ålebestand.
 • At der ikke bliver lavet stop for ålefiskeriet, når det er andre faktorer, der truer ålen.

Rolle: Danmarks Fiskeriforening som pdf

Rolle Dansk Akvakultur – en interesseorganisation

Du er direktør for Dansk Akvakultur, hvis medlemmer er foderfirmaer, opdrættere inden for dambrug, havbrug, ål, muslinger og tang samt fiskeeksportører og fiskefabrikker.

Organisationen arbejder på at sikre medlemmerne optimale forhold, så de kan opdrætte og sælge gode og sunde fiskeprodukter til et stadigt voksende marked. De ca. 160 medlemmer eksporterer til en lang række lande for mere end en mia. kr. om året.

Profil: Dansk Akvakultur får mest ud af at forhandle med politikere og andre organisationer – også dem, vi ikke altid er enige med.

Du skal:

 • Præsentere dig selv og din organisation på to minutter, når mødelederen giver dig ordet.
 • Forklare, hvorfor dette er en vigtig sag for jer.
 • Fremsætte foreningens ønsker og fortælle, hvad I er for og imod.
 • Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem I er mest enige med, og hvem I kan forhandle og lave aftaler med.

Du vil gøre opmærksom på:

 • I Danmark arbejder åleopdrættere sammen med DTU Aqua og lyst- og fritidsfiskere om at prøve at hjælpe ålebestanden. Glasål fanges i Frankrig og Sydengland og fragtes til åleopdræt i Danmark, hvor de vokser sig store og stærke for bedre at kunne overleve i naturen. Nogle af ålene sælges til fiskehandlere, mens fiskerne sætter resten ud i søer, vandløb og kystområder over hele Danmark. Håbet er, at ålene efter 5 til15 år svømmer mod Sargassohavet.
 • Hvis der ikke er nogen opdrættere, kan genudsætningerne ikke fortsætte. Og det vil ikke være godt for ålebestanden. Som følge af nogle supermarkeders boykot er der nu kun nogle få åleopdrættere tilbage i Danmark, og der kun nogle få butikskæder, der sælger ål.

Du ønsker:

 • At de fleste store dagligvarekæder som COOP og Dansk Supermarked stopper deres boykot af at sælge ål. Boykotten risikerer at ødelægge redningsarbejdet og derved gøre mere skade end gavn. Boykotten er kommet i stand efter pres fra Verdensnaturfonden.
 • At der afsættes flere penge til åleforskningen, så det kan lykkes at opdrætte ålen hele vejen fra æg til voksne ål, så opdræt kan beskytte de vilde ål i den sidste ende.
 • At Danmark og EU forbyder fangst af glasål, der sælges som fødevare og ikke bruges til opdræt, hvorved glasålene ikke får mulighed for at vokse op og vandre til Sargassohavet og yngle der.

Rolle: Dansk Akvakultur som pdf

Rolle: Supermarkedskæden Brutto

Du er direktør for Brutto, en dansk supermarkedskæde, der er blevet kendt på at have et stort udvalg af fødevarer, der er lokalt produceret rundt om i Danmark. Brutto har derfor besluttet at blive ved med at sælge ål.

Brutto stiller dog den betingelse til deres leverandører, at de skal kunne garantere, at ålene stammer fra dansk opdræt, og at åleopdrætterne har forpligtet sig til at modtage og opfodre glasål til udsætning i naturen.

Profil: Brutto vil gerne være kendt som den supermarkedskæde, der samarbejder med fiskere, opdrætter og forskere om at redde ålen.

Du skal:

 • Præsentere dig selv og din supermarkedskæde på to minutter, når mødelederen giver dig ordet.
 • Forklare, hvorfor dette er en vigtig sag for jer.
 • Fremsætte virksomhedens ønsker og fortælle, hvad I er for og imod.

Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem I er mest enige med, og hvem I kan forhandle og lave aftaler med.

Du vil gøre opmærksom på:

 • Du kommer fra en supermarkedskæde, der lægger vægt på at have et stort udbud af varer, der er produceret i Danmark og er produceret bæredygtigt.
 • Salg af opdrættede ål er med at til at gavne åleopdrætterne i Danmark og kan dermed indirekte være med til at beskytte den vilde ål. Brutto mener, at produkter med opdrættede ål er mere bæredygtig end ål, der er fisket i fjorde og ved kysterne.

Du ønsker:

 • At myndighederne laver kampagner, der gør opmærksomhed på fordelene ved opdræt af ål. Det støtter ålebestanden og det støtter dansk erhverv og dansk handel.

Rolle: Supermarkedskæden Brutto som pdf

Rolle: Greenpeace – en miljøorganisation

Du er formand for den danske afdeling af Greenpeace, som er en international miljøorganisation. Greenpeace er kendt for verden over at lave store og spektakulære aktioner, når de sætter fokus på emner som atomprøvesprængninger, olieboringer og sårbare naturområder. I mange år var Greenpeace især kendt for sine aktioner mod hvalfangst og drab på sælunger.

I Danmark har Greenpeace fokus på havmiljøet. Selv om det har været forbudt i mere end 80 år, bliver der stadig fisket med trawl i Øresund. Efter en måneds overvågning af det unikke havområde mellem Sverige og Danmark, lykkedes det os her i 2018 at dokumentere danske fiskere på ulovligt trawlfiskeri i Øresund.

Profil: Greenpeace lægger vægt på aktioner og handling, fremfor forhandlinger.

Du skal:

 • Præsentere dig selv og din forening på to minutter, når mødelederen giver dig ordet.
 • Forklare hvorfor dette er en vigtig sag for jer.
 • Fremsætte foreningens ønsker og fortælle, hvad I er for og imod.
 • Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem I er mest enige med, og hvem af de andre I kan forhandle og lave aftaler med.

Du vil gøre opmærksom på:

 • I 2008 blev ålen listet som kritisk truet af Den Internationale Union for Naturbeskyttelse(IUCN) og har siden 2007 været på den såkaldte CITES liste II over truede dyr.
 • I 2010 blev alt salg af ål ud af EU forbudt. EU-Kommissionen mener, at åle-bestanden har det så skidt, at enhver eksport vil have skadelige virkninger på ålebestanden.
 • Ifølge ICES, det internationale havundersøgelsesråd, er andelen af små ål, der kommer til vores del af Europa fra Sargassohavet, meget lille – mindre end en procent sammenlignet med årene fra 1960 til 1979.
 • Ifølge ICES bør alt menneskeskabt dødelighed (fx rekreativt og kommercielt fiskeri, vandkraft, forurening) reduceres til så tæt på nul som muligt, indtil der er klare beviser for, at bestanden er stigende.

Du ønsker:

 • Greenpeace mener, at alt fiskeri efter ål skal stoppes, både af glasål i Sydeuropa og af voksne ål i danske havområder. Desuden bør ålens levesteder genoprettes, og det skal sikres, at de store gydemodne blankål kan finde tilbage til Sargassohavet og bidrage til bestandens genopbygning.
 • Greenpeace anbefaler, at man ikke spiser ål, da ålen er akut truet på sin eksistens. Mange danske supermarkeder har taget den helt fornuftige beslutning ikke at sælge ål.
 • Mange af de ål man kan købe på markedet er ål fra opdræt. Ål fra opdræt er desværre ikke løsningen eller et produkt, man kan spise med god samvittighed.
 • De opdrættede ål stammer fra fangster af vilde glasål. Glasålene fanges altså direkte fra den vilde bestand og fedes op i dambrug, inden de havner på forbrugernes tallerkener. Dermed får de ikke mulighed for at yngle.
 • Det er ikke bevist, at genudsætning kan hjælpe ålebestanden, da det er uvist, om udsatte ål kan finde tilbage til deres gydepladser i Sargassohavet.

Rolle: Greenpeace som pdf

Rolle: Verdensnaturfonden – en miljøorganisation

Du er biolog i den danske afdeling af Verdensnaturfonden (WWF), en international natur- og miljøbeskyttelsesorganisation, stiftet 1961, med betydelig indflydelse på natur- og miljøpolitikken verden over. Den væsentligste opgave er at indsamle penge til at gennemføre konkrete projekter, især i udviklingslande, forskning og undervisning samt informationsvirksomhed.

I begyndelsen arbejdede WWF især for at sikre overlevelsen af store eksotiske dyr som elefant, næsehorn og tiger. Organisationens symbol blev det sort-hvide Panda-logo. WWF har i dag tre hovedindsatsområder:

 • at bevare naturens mangfoldighed
 • at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer
 • at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af energi og ressourcer

Profil: WWF gør meget ud af at samarbejde med lande og store firmaer om at redde naturområder og plante- og dyrearter.

Du skal:

 • Præsentere dig selv og din forening på to minutter, når mødelederen giver dig ordet.
 • Forklare hvorfor dette er en vigtig sag for jer.
 • Fremsætte foreningens ønsker og fortælle, hvad I er for og imod.
 • Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem I er mest enige med, og hvem I kan forhandle og lave aftaler med.

Du vil gøre opmærksom på:

 • Ålebestanden er i en alarmerende tilstand. 98 procent af ålene i Europa er forsvundet.
 • Der findes ikke bæredygtige ål! Selvfølgelig skal vi ikke spise truede arter. Håber forbrugerne vil gå uden om ålen og være med til at sende et stærkt signal til virksomheder og supermarkedskæder.
 • Mange supermarkeder har heldigvis taget ansvar og sælger ikke længere ål.
 • Ålen har en stor rolle kulturelt og økonomisk i de danske kystområder. Vi må gøre noget nu, hvis vores børn og børnebørn skal kunne spise en ålemad i fremtiden,
 • At mange ål dør, når de skal passere turbiner ved vandkraftanlæg.

Du ønsker:

 • Der er hårdt brug for, at ålen får fred for fangst. Verdensnaturfonden støtter EU-kommissionens forbud mod fiskeri, så bestanden igen kan komme op i et fornuftigt omfang.
 • At ministeriet sikrer at man får vendt tilbagegangen på trods af konsekvenserne for fiskerne.
 • At der bliver fundet løsninger ved vandkraftværker, så ålene overlever, når de passerer dem.

Rolle: Verdensnaturfonden som pdf

Rolle: bloggeren Vascha Ålbæk

Du er en meget kendt blogger i Danmark. Du har vundet ”Vild med dans”, og du har rekordmange følgere, omkring 200.000, på din blog, som er en af landets mest læste. Du interesserer dig meget for sundhed og er sponseret af flere store kosmetik- og tøjmærker. Disse firmaer har alle slået sig op på, at de så vidt muligt er bæredygtigt produceret og tager hensyn til miljø og sundhed.

På grund af dine mange følgere er der stor interesse for at reklamere på din blog og bruge din profil i markedsføring.

Profil: Du går meget op i bæredygtige fødevarer, og du lægger vægt på, at de er lokalt producerede. Du kommer fra en familie, der har fisket ål i mange generationer, og du har tit været med ude på fjorden for at tømme åleruser. Hvert år samles din familie til stort ålegilde.

Du skal:

 • Præsentere dig selv og din blog på to minutter, når mødelederen giver dig ordet.
 • Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem du er mest enige med, og hvem af de andre du kan forhandle og lave aftaler med.

Tage stilling til om:

 • Fiskerne have lov til at blive ved med at fange ål? Kan man beskytte ålen på andre end med forbud mod fiskeri?
 • Er det OK at COOP og Dansk Supermarked boykotter madprodukter med ål? Er der løsninger, der kan bruges, så det godt kan forsvares at sælge ål?
 • Er der nogen af de andre du kan lave en aftale om reklamer eller sponsorater på din blog?

Du skal:

 • Skrive et indlæg på din blog på max. 600 tegn (inkl. mellemrum), hvor du forklarer din holdning til problemstillingen om ål. Dit indlæg bliver præsenteret for alle deltagerne på en skærm, når grupperne har fremlagt deres forslag og ønsker. Du må også gerne skrive om dine oplevelser ved at forhandle og være sammen med de andre.

Det sker lige inden ministeren laver den endelige konklusion.

Rolle: bloggeren Vascha Ålbæk som pdf