Dilemmaspil lærervejledning

Introduktion

Dilemmaspillet er udviklet i tilknytning til udstillingen ”Den fantastiske ål”, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua. Et besøg på vandreudstillingen ”Den fantastiske ål” kan være en del af forberedelsen til at gennemføre spillet.

Spillet er dog udviklet, så det kan gennemføres uafhængigt af et besøg på åleudstillingen. Udstillingen vil være at finde på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals til og med slutningen af juni 2018, hvorefter den tilbydes andre som vandreudstilling.

Dilemmaspillet tager udgangspunkt i perspektiverings- og kommunikationskompetencer inden for naturfagene, hvor der er fokus på naturfaglig argumentation, herunder påstande og begrundelser.

Eleverne skal gennem dilemmaspillet opleve, hvordan fakta og holdninger ikke kan betragtes som modsætninger, men som noget der hænger sammen i virkelighedens problemstillinger.

Spillet er lavet, så kompetencerne understøttes af fagligt indhold fra naturfagene. Det er derfor oplagt at lave fællesfaglig undervisning med de fagfaglige emner, som spillet lægger op til. Spillet kan eventuelt være den afsluttende aktivitet på et fællesfagligt fokusområde om naturforvaltning eller menneskets udnyttelse af naturgrundlaget.

Der er betydelig sammenhæng mellem en naturfaglig perspektivering af en aktuel problemstilling og samfundsfag. Derfor har dette dilemmaspil også mange samfundsfaglige vinkler, hvorfor det er oplagt også at inddrage dette fag.

Tidsforbruget til afvikling er minimum 120 minutter afhængigt af, hvor grundigt eleverne har sat sig ind i deres roller.

Ideer til forudgående undervisning og Fælles Mål

Det faglige udgangspunkt i dilemmaspillet er arbejdet med perspektiverings- og kommunikationskompetencer. Ved perspektivering ligger hovedvægten på sammenhængen mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger, så eleverne kan diskutere og vurdere løsnings- og handlemuligheder.

Fra kommunikationskompetencen er argumentationen i højsædet, hvor eleverne skal formulere påstande og argumentere for dem på et naturfagligt grundlag. Eleverne skal erhverve et ordforråd inden for de naturfaglige temaer, som er i spil.

Biologi

Det centrale videns- og færdighedsområde er grundlaget for spillet: Anvendelse af naturgrundlaget med forvaltningen af ålen som det konkrete og aktuelle eksempel.  Eleverne opnår viden om principperne for bæredygtig produktion, og de oplever og diskuterer interessemodsætninger heri. Eleverne opnår viden om naturforvaltning og diskuterer løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt. Eleverne undersøger ålens livsbetingelser og livsfunktioner samt opnår viden om de miljøfaktorer, der påvirker ålen.

Samfundsfag

Ved at arbejde med dilemmaspillet kan eleverne opnå viden om det politiske system og beslutninger i Danmark og i EU. De kan få forståelse for aktørers brug af medier, herunder de sociale medier, til at påvirke den politiske dagsorden og beslutningerne. Endelig kan de identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger.

Geografi

I faget er de relevante færdigheds- og vidensområder naturgrundlaget og levevilkår. Ålen har siden stenalderen været en vigtig føderessource i Europa. Fiskeriet efter ålen har været sæsonbetonet efter ålens ynglebiologi, der omfatter vandring til og fra Sargassohavet og hvor havstrømmene er en afgørende faktor for åleynglens vandring og overlevelse. Samtidig er udviklingen i landskabet en af de vigtigste årsager til ålens tilbagegang: Tørlægning af større og mindre vådområder samt dæmnings- og turbineanlæg, der forhindrer ålens vandring eller slår ålene ihjel.

Spillevejledning

Før spillet

Alle eleverne får udleveret en af rollebeskrivelserne og skal bruge dette website til at søge informationer om ålen og dens forvaltning. Rollerne kan fordeles, så der er to til fire elever om hver rolle. Endvidere kan rollerne differentieres efter elevernes faglige niveau og interesser. Det kan overvejes, at lade læreren indtage rollen som minister, da denne rolle er mere kompliceret i forhold til hele det politiske spil, som kan være svært overskueligt for eleverne.

Det er en forudsætning, at eleverne sætter sig grundigt ind i deres roller og sætter sig ind i de faglige ord og begrebers betydning, inden spillet sættes i gang. Derved kan de bruge fagsproget i deres naturfaglige argumentation og forklare deres klassekammerater, hvad ord og begreber betyder.

Ved besøg på Oceanariet kan udstillingen ”Den fantastiske ål” bruges som hjælpemiddel til gruppernes forberedelse.

Under spillet

Klassen indrettes, så eleverne kan se hinanden. Mødelederen (ministeren) placeres centralt, så denne gruppe kan lede mødet. Formålet med det offentlige møde er, at interesseorganisationer og andre interesserede kan fremlægge deres synspunkter og ønsker til den fremtidige forvaltning af ålebestanden. Alle informationer står på de respektive roller, men mind eleverne om, at det er vigtigt at notere andres holdninger og løsningsforslag. Noterne kan blive vigtige i den videre forhandling.

Efter ministerens velkomst og præsentation af formålet med mødet har grupperne tid til at vurdere de andres ønsker og forslag. De kan finde sammen med andre grupper, hvis holdninger ligger tæt op af deres egne. De kan måske finde ud af at gå sammen om at stille et løsningsforslag i afslutningsrunden.

Når forhandlingsrunden er slut, er der mulighed for at fremlægge konkrete forslag til ministeren. Herefter præsenterer bloggeren sit blogindlæg på skærmen.

Ministeren får tid til at vurdere de nye forslag, inden ministeren forklarer, hvad der vil være Danmarks holdning ved de næste forhandlinger i EU.

Efter spillet

Når mødet er slut, skal spillet evalueres i forhold til de opstillede mål. Desuden får eleverne mulighed for at vurdere, om der var noget, de kunne have gjort anderledes i løbet af spillet. Eleverne skal have indsigt i, hvordan spillet er forenklet i forhold til virkelighedens verden, hvor ministeren skal tage stilling til mange andre forhold som den generelle politiske situation og Danmarks øvrige interesser i EU.